აპიდარ-კობალტი(Apidar Cobalt)
დედა ფუტკრის კვერცხმდებლობის მასტიმულირებელი საშუალება
აპიდარ-მიქსი (Apidar - Mix)
ფუტკრის ვიტამინურ-ამინომჟავური კომპლექსი ფუტკრის ოჯახების გასაძლიერებლი და პროდუქტიულობის ასამაღლებლი საშუალება
ეკოფიტი
კოფიტის შემადგენლობაში შემავალი ნივთიერებები აძლიერებს ფუტკრის ოჯახების წინააღმდეგობას ნოზემატოზის, ასკოსფეროზის, ამერიკული და ევროპული სიდამპლეების, ცრუ სიდამპლის, კოლიბაქტერიოზის, ვაროატოზის, აკარაპიდოზისა და ვირუსული დაავადებების მიმართ, ზრდის დედა ფუტკრის კვერცხმდებლობას, ახდენს მასტიმულირებელ მოქმედებას ფუტკრის ოჯახის განვითარებასა და პრუდუქტიულობაზე. უზრუნველყოფს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მიღებას.
ბიტრაზი 12,5%
ბისანი
ფუტკრის ვაროატოზის სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისათვის
აპი-ფიდი სტიმული
ფუტკრის ინფექციური დაავადებების საწინააღმდეგო, ფუტკრის დამატებითი საკვები